CLÀUSULA PER AL COMPLIMENT DEL DEURE INFORMATIU

Responsable del tractament
ARES GRUPO MÉDICO INTEGRAL, CIF: B65452443, Dir. Postal: Rda. Camprodon,1 3-A – CP: 08500 – Localitat: VIC, Telèfon: 938580908, E-mail: direccio@centrevsk.com

Informació

ARES GRUPO MÉDICO INTEGRAL,SLP

ÍNDEX GENERAL

1 Introducció

2 Informació bàsica (Primera capa)

3 Informació ampliada (Segona capa)

3.1 Epígraf Responsable

3.2 Epígraf Finalitat

3.3 Epígraf Legitimació

3.4 Epígraf Destinataris

3.5 Epígraf Drets

3.6 Epígraf Procedència

INTRODUCCIÓ

L’objectiu de la present clàusula consisteix a informar les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades dels quals és responsable del tractament l’empresa.

En la present clàusula s’indica tot el concernent a la finalitat a la qual estan destinada aquestes dades i s’informa d’una manera clara i concisa perquè pugui donar o no els seus consentiments sense cap tipus d’ambigüitat o confusió.

El Responsable del tractament no recollirà cap dada personal si l’usuari NO dona el seu consentiment, per això haurà de marcar o clicar en les caselles o botons habilitats en aquest formulari electrònic .

INFORMACIÓ BÀSICA
( PRIMERA CAPA )

INFORMACIÓ BÀSICA
Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable ARES GRUPO MÉDICO INTEGRAL
Finalitat GESTIÓ DE CLIENTS/PACIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA. HISTORIAL CLÍNIC
Legitimació Legitimació per consentiment del interessat, Legitimació per Interès legítim del Responsable, o d’un tercer, Legitimació per ejecució d’un contracte.
Destinataris ENTITATS SANITÀRIES, ENTITATS ASSEGURADORES, ORGANISMES DE LA SEGURETAT SOCIAL
Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, aixi com altres drets, com s’explica en la informació adicional.

INFORMACIÓ AMPLIADA
( SEGONA CAPA )

Identitat del responsable del tractament

Identitat ARES GRUPO MÉDICO INTEGRAL – CIF: B65452443
Dir. Postal Rda. Camprodon,1 3-A – 08500 – VIC
Telèfon 938580908
E-Mail direccio@centrevsk.com

Dades de contacte del delegat en protecció de dades

FINALITATS

Descripció ampliada de la finalitat/s del tractament:

En ARES GRUPO MÉDICO INTEGRAL,SLP (CENTRE OFTALMOLÒGIC VSK) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

1 Gestionar administrativa i comercialment la cartera de pacients del nostre centre.

– Rebre les seves sol.licituts de cita prèvia per tal de poder-lo atendre en el dia i hora assenyalats.

– Utilitzar les seves dades per tal de poder efectuar la gestió de contractació sanitària i cobrament dels nostres serveis amb les companyies asseguradores, mútues i altres entitats que donen cobertura al servei sanitari ofert pel poder.lo atendre degudament.

2. Gestionar i controlar el seu historial clínic.

-Utilitzarem les seves dades per tal de portar un control sanitari del seu histrorial clínic.

– Utilitzem les seves dades per efectuar contractacions i seguiments de serveis mèdics que siguin necessaris pel poder efectuar diagnòstics i atendre les seves patologies.

3 – Realitzar accions de marketing i publicitat del nostre centre oftalmològic i els serveis sanitaris que oferim.

CONSERVACIÓ
Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les seves dades personals ,proporcionades per vostè, es conservaran, mentre es mantingui la nostra relació sanitària i mercantil, forman part del seu historial clínic per tal de poder-lo atendre quan sigui necessari sanitària i administrativament, i no en sol-liciti la seva supressió . Igualment es poden conservar aquestes dades personals en els seus plaços màxims establerts segons normativa legal a aquests efectes.

DECISIONS

No prenem decisions automatitzades de perfils ni de lògica aplicada.

CONSENTIMENT
La finalidat i ús previst tant de les dades en sí mateixes com del seu tractament, és prestarl-li els serveis sanitàris sol.licitats en el nostre centre oftalmològic. Tot seguit podrà acceptar les finalitas per tal de poder-li prestar els nostres serveis , marcan les caselles corresponents, tingui en compte que aquestes finalitats poden ser necesàries per tal de poder-li prestar el servei sanitàri, en el càs de NO marcar les esmentades caselles, no li podrem prestar els nostres serveis.

[ _ ] Prestació del servei sanitàri contractat (Si accepta el tratcament de les seves dades amb aquesta finalitat marqui aquesta casella)

[ _ ] Enviament de comunicacions i serveis del seu interès (Si accepta el tratcamient de les seves datdes amb aquesta finalitat marqui aquesta casella)

Firma:

Fdo.- …………………………………………………………………………………

LEGITIMACIÓ

Legitimació per Interès legítim del Responsable, o d’un tercer:

El tractament de les seves dades seran necessàries per tal de poder-li oferir degudament l’atenció sanitària que vostè ens sol.licita. Per tal de poder oferir aquest servei l’empresa Ares Grupo Médico Integral,SLP podrà compartir les seves dades amb altres entitats sanitàries per tal de poder determinar un diagnòstic, poder determinar patologies,poder oferir tractaments mèdics, aixi com contractar intervencions quirúrgiques en els casos que convingui.Igualment l’empresa podrà compartir les seves dades amb la mateixa legitimació esmentada anteriorment amb altres companyies asseguradores,entitats mèdiques i organismes sanitàris de la seguretat social.

Legitimació per la prestació dels nostres serveis:

Per tal de poder-li prestar els nostres serveis sanitàris ,en l’especialitat d’oftalmologia,i aixi poder mantenir i gestionar la nostra relació de prestació dels nostres serveis amb vostè necessitem efectuar el tractament de les seves dades personals i poder-les conservar en el nostre historial mèdic,administratiu i contable amb la legitimat que ens otorga aquesta prestació.

Legitimació per consentiment de l’interessat:
El seu consentiment expres constitueix una base legitimadora del tractament de les seves dades personals que permet que Ares Grupo Médico Integral pugui utilitzar-les per la finalitat principal de prestació dels nostres serveis sanitaris.

DESTINATARIS

Les seves dades personals es poden comunicar a altres empreses col.laboradores de Grupo Ares Médico Integral,SLP per a la nostra finalitat principal que és poder-li prestar el nostres serveis sanitàris, o bé administratius interns com poden ser:

ENTITATS ASSEGURADORES
ENTITATS SANITÀRIES
ORGANISMES DE LA SEGURETAT SOCIAL
COL.LEGIS PROFESSIONALS

DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a ARES GRUPO MÉDICO INTEGRAL,SLP ,adjuntat còpia del seu DNI, també pot enviar un correu electrònic a direccio@centrevsk.com. A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

FI CLÀUSULA Informació