POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objectiu d’aquesta política de privacitat consisteix a informar les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades personals i puguin conèixer tots els aspectes en matèria de protecció de les seves dades personals sense cap tipus d’ambigüitat o confusió.

Tractarem les seves dades en conformitat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques en les que es refereix al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, com també a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

INFORMACIÓ BÀSICA

Responsable: Ares Grupo Médico Integral, SLP (Centre VSK).
Finalitat:
La gestió mèdica de la seva història clínica com també la gestió administrativa, comptable i fiscal de la prestació del servei.
Legitimació:
Per l’execució contractual de la prestació serveis als pacients. I per interès legítim del responsable.
Destinataris:
No s’efectuen cessions excepte entitats col·laboradores per a la prestació dels nostres serveis sanitaris i obligació legal.
Drets:
Té el dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com d’altres drets com s’explica en la informació ampliada.

INFORMACIÓ AMPLIADA

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Ares Grupo Médico Integral, SLP (Centre VSK)
CIF: B-65452443
Dir. Postal: Rda. Camprodon 1 3A, 08500 Vic
Telèfon 938 580 908
Contacte e-mail: direccio@centrevsk.com

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El Delegat de Protecció de Dades de l’empresa és la persona de la qual disposem per tal de garantir el dret fonamental a la protecció de dades dins l’empresa i a la qual vostè es pot dirigir per tal d’efectuar consultes i/o reclamacions dins aquesta matèria, especialment quan consideri que no han estat atesos els seus drets o llibertats en protecció de dades.

Per contactar-hi pot fer-ho en la següent adreça: coordinacio@centrevsk.com o bé per mitjà de correu postal a l’adreça: Dpd – Centre VSK – Rda. Camprodon 1 3A, 08500 Vic (Barcelona), adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

L’Autoritat de Control en aquesta matèria de protecció de dades és l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001) C. Jorge Juan 6 — https://www.agpd.es a la qual es pot dirigir si considera que no han estat degudament atesos per la nostra empresa els seus drets i llibertats de protecció de dades.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Ares Grupo Médico Integral, SLP (Centre Oftalmològic VSK) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades i els pacients amb la finalitat de:

1 — Gestionar administrativament les dades personals dels pacients del nostre centre.

 • Utilitzem les seves dades per poder efectuar l’organització de l’agenda i gestionar les seves sol·licituds, de cita prèvia, per tal de poder-lo atendre en el dia i hora assenyalats.
 • Utilitzar les seves dades per tal de poder efectuar la gestió i administració comptable i fiscal dels nostres serveis amb entitats col·laboradores com son les companyies asseguradores, mútues i altres entitats que donen cobertura a la nostra prestació de servei.
 • Utilitzar les seves dades, mentre existeixi la relació de prestació dels nostres serveis, per comunicar-nos amb el pacient amb caràcter general o donar resposta a les seves necessitats de forma específica.

2 — Gestionar les dades personals del historial clínic dels pacients.

 • Utilitzem les seves dades per tal de portar un control sanitari del seu historial clínic, segons la Llei 41/2002 en el seu art.17. i la Llei 16/2010, del 3 de juny, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.
 • Utilitzem les seves dades mèdiques per efectuar peticions i seguiments de serveis mèdics amb entitats col·laboradores que siguin necessaris pel tal de poder efectuar diagnòstics i atendre les seves patologies.
CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades personals, proporcionades per vostè, juntament amb la seva història clínica es conservaran, segons La Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, en el seu art.12.4 durant un mínim de quinze anys, des de la data de cada procés assistencial per tal de poder-lo atendre quan sigui necessari, i vostè no en sol·liciti la seva supressió. També es poden conservar les seves dades personals, en matèria comptable i fiscal, en els seus terminis màxims, establerts segons la normativa legal de Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

DECISIONS

No prenem decisions automatitzades de perfils ni de lògica aplicada.

CONSENTIMENT

La finalitat i ús previst tant de les dades en sí mateixes com del seu tractament, és prestar-li els serveis sanitaris en el nostre centre oftalmològic (historia clínica), com també poder contactar amb vostè per a qualsevol motiu mèdic o de citació d’horari i planificació de visita així com gestionar la nostra prestació de servei (administrativa, comptable i fiscal).

LEGITIMACIÓ DELS TRACTAMENTS

Legitimació per l’execució contractual amb els pacients, dins el marc de la prestació dels nostres serveis: És la base legitimadora del tractament de les seves dades personals que permet que Ares Grupo Médico Integral SLP pugui utilitzar-les per a la finalitat principal del tractament de la seva historia clínica amb la prestació dels nostres serveis sanitaris.

Legitimació per Interès legítim del Responsable, o d’un tercer: El tractament de les seves dades seran necessàries per tal de poder-li oferir degudament l’atenció administrativa i sanitària. Per tal de poder oferir aquest servei l’empresa Ares Grupo Médico Integral SLP podrà compartir les seves dades amb altres entitats sanitàries per tal de poder determinar un diagnòstic, poder determinar patologies, poder oferir tractaments mèdics, així com contractar intervencions quirúrgiques en els casos que convingui. Igualment l’empresa podrà compartir les seves dades amb la mateixa legitimació amb altres companyies asseguradores, entitats mèdiques i organismes sanitaris de la seguretat social.

Legitimació per consentiment de l’interessat: En el cas del seu consentiment exprés sobre enviaments publicitaris dels nostres productes i serveis, aquest constituiria una base legitimadora del tractament de les seves dades personals que permetria que Ares Grupo Médico Integral SLP pugues utilitzar-les per aquesta finalitat.

DESTINATARIS

Respectem escrupolosament les obligacions de confidencialitat de les seves dades. Únicament el pacient, o les persones autoritzades pel pacient, tenen accés a les seves dades. Tanmateix quan l’assistència sanitària es realitza a l’empara de pòlisses o cobertures de les que el pacient sigui beneficiari, la informació de les seves dades personals es poden comunicar, incloent les de salut, a altres empreses col·laboradores de Grupo Ares Médico Integral SLP sota la cobertura per la qual la nostra finalitat principal és poder-li prestar l’assistència dels nostres serveis sanitaris, o bé la seva gestió administrativa. La comunicació d’aquestes dades es realitza de conformitat amb el consentiment del pacient prèviament prestat en la pòlissa subscrita amb la seva companyia asseguradora, i resulta imprescindible per a la cobertura i la facturació dels serveis prestats. Aquestes entitats poden ser:

 • Entitats Asseguradores
 • Entitats Sanitàries
 • Organismes de la Seguretat Social
 • Col·legis professionals
DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

 1. Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals. Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades, amb independència de si existeix una relació prèvia al respecte.
 2. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. És el dreta a rectificar les dades inexactes. Com també existeix el dret a demanar la supressió de les dades, quan ja no siguin necessàries per als fins pels quals varen ser recollides i tractades.
 3. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les seves dades. En determinades circumstàncies poden deixar de ser tractades i només es conservaran per la defensa de reclamacions o per obligació legal.
 4. Dret a oposar-se al tractament. Aquest dret reconeix motius particulars per tal de deixar de tractar les seves dades personals, en la mesura que li puguin comportar un perjudici, excepte que per motius legítims o per obligació legal s’hagi d’efectuar el seu tractament.
 5. Dret a la portabilitat de les seves dades. Es reconeix el dret a obtenir les dades personals en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina per tal de poder-lo transmetre a un altre responsable de tractament.
 6. Dret a retirar el consentiment prestat. Aquest dret es pot utilitzar per tal de retirar el consentiment, en el cas que l’haguessin autoritzat prèviament, a l’enviament d’informació i publicitat dels nostres serveis.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit, acompanyat de la copia del seu DNI, a Ares Grupo Médico Integral SLP, com també pot enviar un correu electrònic a: direccio@centrevsk.com

Si es vol dirigir al nostre Delegat de Protecció de Dades per efectuar consultes o reclamacions en temes de protecció de dades, o si considera que els seus drets no han estat ben atesos, pot fer-ho a la següent adreça: dpd@centrevsk.com

o bé per mitjà de correu postal a l’adreça:

Dpd – Centre VSK – Rda. Camprodon 1 3A, 08500 Vic (Barcelona), adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.